Компьютерная помощь, Москва. Антивирус Москва

29.10.2012

Çà÷åì ï÷¸ëàì êîíñêèé íàâîç

 àðãåíòèíñêîé Ïàòàãîíèè íàøëè âèä îäèíî÷íûõ ï÷¸ë, êîòîðûé ïðåäïî÷èòàåò ãíåçäèòüñÿ è âûâîäèòü ïîòîìñòâî â çàñîõøåì ëîøàäèíîì íàâîçå.

Комментариев нет »

Комментариев нет.

RSS-лента комментариев к этой записи. TrackBack URL

Оставить комментарий